Μετά τη φοίτηση


Image

Τα Global arts studios μετά την πάροδο της προβλεπόμενης φοίτησης για κάθε τμήμα, χορηγούν Certificates των Global arts studios που αναγράφουν τις επιδόσεις του σπουδαστή και αναλυτικά τις ερευνητικές εργασίες που έχει εκπονήσει ανάλογα με το τμήμα που συμμετέχει. Ταυτόχρονα, τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών βοηθούν τον σπουδαστή στη δημιουργία portfolio, που είναι σημαντικό εφόδιο στην ανεύρεση εργασίας.